กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสมัครสมาชิก (ประเภทบุคคลธรรมดา)

๑. คำนำหน้า

๒. ชื่อ

๓. นามสกุล

๒. วัน/เดือน/ปีเกิด

๒. อายุ

๓. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
หมู่ที่
หมู่บ้าน
บ้านเลขที่
ถนน
ซอย
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

๕. ระดับการศึกษา

๑.ไม่ได้รับการศึกษา
๒.ประถมศึกษา
๓.มัธยมศึกษาตอนต้น
๔.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
๕.ปริญญาตรี
๖.อื่นๆ

๖. สถานภาพ

๗. อาชีพ

๑.ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
๒.รับจ้าง
๓.เกษตรกรรม
๔.ค้าขาย
๕.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๖.อื่นๆ

๘. รายได้ต่อเดือน

๑๐. ปัญหาความเดือนร้อน

๑. ขาดโอกาส ไม่มีอาชีพ
๒. รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ/เลี้ยงครอบครัว
๓. ขาดการศึกษา/ขาดการพัฒนาทักษะ
๔. อื่นๆ

๑๑. ต้องการได้รับความช่วยเหลือ(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๑. ด้านสุขภาพ
๒. ด้านการศึกษา
๓. ด้านการฝึกอาชีพ
๔. การพัฒนาความรู้ข้าพเจ้าฯยินยอมให้ทางสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒